Download algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot stand gekomen via onze webshop.

 


Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.
 
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.
 
 
Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4.     Dag: kalenderdag;
5.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
6.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
DakraamOpMaat.nl
Hazelaarstraat 27
6562GH Groesbeek
024-3972199
info@dakraamopmaat.nl
KvK-nummer:55972101
BTW-identificatienummer:NL1644.60.421.B02
 
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
 
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
-          de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
-          de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
-          een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 – Het aanbod
1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Artikel 5 – De overeenkomst
1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.     De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1.     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.     als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3.     De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4.     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5.     Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6.     Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.     Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7.     De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a.     de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b.    de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8.     De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a.     hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b.    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c.     de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.     Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2.     De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.     De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1.     Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2.     Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3.     Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.    de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4.     Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5.     Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6.     Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7.     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8.     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9.     Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10.  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11.  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12.  Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13.  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.    de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 
Artikel 11 – De prijs
1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 
1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.     Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3.     Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 
Artikel 13 – Levering en uitvoering
1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.     Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.     De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.     De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
-          te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
-          tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
-          altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.     In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7.     Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8.     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 
Artikel 15 – Betaling
1.     Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.     Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Artikel 16 – Klachtenregeling
1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.     Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5.     Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 17 – Geschillen
1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3.     Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4.     Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5.     Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6.     De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7.     De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8.     Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
 
Artikel 18 – Branchegarantie
1.     Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2.     Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
 
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1.     Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2.     Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 
 
Adres Stichting Webshop Keurmerk: 
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

 
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
 
 
Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 
Aan:           [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
 
 Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 
[Naam consumenten(en)]
 
[Adres consument(en)]
 
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Dakraam op maat


te Groesbeek KvK 55.97.21.01

 


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Dakraam op maat gevestigd
en kantoorhoudend te Groesbeek, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 55.97.21.01, verricht werkzaamheden overeenkomstig
deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als
opdrachtnemer, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere
partij wordt betiteld als opdrachtgever. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever
gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 1: Aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

1.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt,
mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.Artikel 2: Rechten van intellectuele eigendom

2.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en
alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur
enz.

2.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van
opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten
in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke
toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.Artikel 3: Adviezen, ontwerpen en materialen

3.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij
van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de
opdracht.

3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte
tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of
namens hem voorgeschreven materialen.

3.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte
tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.Artikel 4: Levertijd

4.1 De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

4.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij
de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend
zijn.

4.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming
is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het
bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen
én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is
voldaan.

4.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer
bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd
verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit
te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen
worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig
is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer
kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning
dit toelaat. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd
met de daardoor ontstane stagnatietijd.

4.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op
schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.Artikel 5: Risico-overgang

5.1 In geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het
risico van de zaak over op het moment dat koper de zaken ter beschikking stelt
aan verkoper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen
plaats.Artikel 6: Prijswijziging

6.1 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer
kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, is opdrachtnemer
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, mits de
nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer nog niet is voltooid.
Opdrachtgever heeft in voornoemd geval de bevoegdheid te ontbinden conform
artikel 15 van deze voorwaarden, indien de opdrachtgever een particulier (lees:
natuurlijk persoon), die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.

6.2 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk
met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst
niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk
verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die
buiten zijn invloedssfeer liggen, wordt onder andere verstaan de omstandigheid
dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig
voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of
diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen,
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.Artikel 8: Omvang van het werk

8.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en
andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig
verkregen zijn.

8.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen: de kosten voor grond-, hei-,
hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-,
behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, de kosten ter voorkoming of
beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken. De kosten van
afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.Artikel 9: Wijzigingen in het werk

9.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk
als er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek, de door
opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid, of
van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken.

9.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende
factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk
wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold
op het moment van het sluiten van de overeenkomst.Artikel 10: Uitvoering van het werk

10.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord
en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering
van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen,
zoals: gas, water, elektriciteit, verwarming en op grond van de Arbo-wet en
-regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

10.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies,
diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere
zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden
worden verricht.Artikel 11: Oplevering van het werk

11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: opdrachtgever het werk
heeft goedgekeurd, het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt
opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als
opgeleverd beschouwd. Opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de
mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is
goedgekeurd. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken
of ontbrekende onderdelen die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld of
nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

11.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder
opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

11.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de
gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit
artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.Artikel 12: Garantie

12.1 De periode waarin de opdrachtnemer na (op)levering in staat voor de goede
uitvoering van de overeengekomen prestatie is als volgt opgedeeld: twee jaar op
buitenzonweringen mits anders vermeld, twee jaar op binnenzonweringen mits
anders vermeld. Twee jaar op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van
de buitenzonwering. Tien jaar fabrieksgarantie op Fakro dakraam/gootstuk. Vijf
jaar op montage van dakraam/gootstuk.


Voor de niet met name genoemde productsoorten wordt
een garantie verstrekt gedurende een periode van zes maanden.

12.2 Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd,
zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte kosten die samenhangen
met klimmaterialen en een hoogwerker komen voor rekening van opdrachtgever.

12.3 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden
een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

12.4 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: normale
slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud,
installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het
moment van levering.

12.5 Bij producten die door opdrachtgever zelf gemeten en/of gemonteerd worden
beperkt de garantie zich te allen tijde uitsluitend tot het leveren van
vervangende onderdelen, nadat het defecte onderdeel door de wederpartij is
geretourneerd. Verzendkosten vallen niet binnen deze garantie.

12.6 De afnemer wordt op de onderstaande producteigenschappen geattendeerd en
kan derhalve knikvouwen en krijtstrepen niet reclameren. Deze kunnen ontstaan
bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er mogelijkerwijs uit
als vervuilde strepen. In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan
door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor
ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben welke zich onder andere
kunnen uiten in een wafel- of visgraatpatroon.Artikel 13: Betaling

13.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of
opdrachtgever of een door opdrachtnemer aangewezen rekening. Tenzij anders
overeengekomen vindt betaling contant plaats bij aanvoer materiaal en/of
montage. In alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de
opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt is aan opdrachtnemer wettelijke
rente verschuldigd. Zodra door de opdrachtnemer een incassobureau ingeschakeld
wordt, is opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

13.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht
op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor
betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn
aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het
recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.


13.3 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te
verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van
opdrachtnemer.

13.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: een
betalingstermijn is overschreden, opdrachtgever failliet is gegaan of surseance
van betaling aanvraagt, beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
gelegd, de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.

13.5 De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of
overlijdt. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt
gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt
voor rekening van opdrachtgever.


13.6 Indien de opdrachtgever consument is, worden
incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.
Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende
verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding
tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of
dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in
een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.
Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van
de incassokosten met BTW.


De geldende tarieven voor incassokosten zijn:


·
Minimumtarief €
40,00


·
15% over eerste € 2.500,00


·
10% over volgende €
2.500,00


·
5% over volgende €
5.000,00


·
1% over de volgende €
190.000,00


·
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.


Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon
die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt
op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met
een minimum van € 75,00.
Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

14.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang
opdrachtgever: tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn
verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten.
Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten
niet betaalt of zal betalen. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen
van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet
heeft voldaan.

14.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag
opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

14.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de
geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden.

14.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat
de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever
verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.Artikel 15: Ontbinding

15.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is
van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt
de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat
geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies,
gederfde winst en gemaakte kosten.Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

16.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het
dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de
wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
Algemene voowaarden.

16.3 Voorwaarden leveren via webshop:
Extra kosten voor levering op de waddeneilanden.
Indien bij Fakro Nederland op voorraad levering binnen 3 werkdagen.
Indien niet bij Fakro Nederland op voorraad levering in overleg.
Produkten worden geleverd door koeriersbedrijf i.o.v dakraam op maat, dakraam op maat kan wel datum doorgeven aan consument maar geen tijdstip van levering.
Indien het produkt niet naar wens is geleverd dient consument dit binnen 24 uur na ontvangst middels een mail te melden aan dakraam op maat.
Fakro dakramen speciaal besteld of maatwerk worden niet retour genomen.
Fakro ARF I zijn op voorraad en direct leverbaar.
Overige Fakro zonweringen speciaal besteld of maatwerk worden niet retour genomen.
Garantie loopt ten alle tijden via Fakro Nederland.
Betaling op rekening 24 uur voor de levering of anders vermeld in offerte aanvraag.


16.4 Constructie:
Constructieve aanpassingen aan de dakconstructie, hierin word onderscheid gemaakt tussen een gordingkap en sporenkap.
Bij aanwezigheid van asbest in de kapconstuctie worden de werkzaamheden gestaakt en worden de gemaakte kosten verekend met de opdrachtgever.

Gordingkap zijn horizontaal lopende balken meestal in het zicht. Meerprijs aanpassen/onderbreken gording en ravelen dakconstructie van een gording bedraagt 120,- euro inclusief btw per gording.

Sporenkap zijn verticaal lopende balken, meestal niet in het zich, aan de binnenzijde afgewerkt met een plaat. Meerprijs aanpassen/onderbreken en ravelen sporenkap 75,- euro inclusief btw.

16.5 Complicaties:
Weersomstandigheden zoals regen en sneeuw kunnen tot een annulering van de geplande montage datum leiden. dakraam op maat adviseert u hierin. Geeft opdrachtgever echter toch opdracht tot start werkzaamheden ondanks negatief advies van dakraam op maat word dit schriftelijk op papier gezet voorzien van handtekening en is de opdrachtgever in dit geval geheel en alleen aansprakelijk voor de eventuele ontstane schade.
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.